Επίπεδα γλωσσομάθειας

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εώς Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας,ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνία με αυτή ως εξής:

  • Α1 (Βασικός χρήστης) = ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ
  • Α2 (Βασικός χρήστης) = ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
  • Β1 (Ανεξάρτητος χρήστης) =ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ
  • Β2 (Ανεξάρτητος χρήστης)=ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
  • C1 (Γ1) (ικανός χρήστης) =ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
  • C2 (Γ2) (Ικανός χρήστης) =ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ (ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 – C2)

ΚΕΠΑ MICHIGAN HAU CAMBRIDGE Κ.Π.Γ.
Κρατικό Πιστ. Γλωσσομάθειας
CITY&GUILTS MSU
Michigan State University
ESB
English Speaking Board
C2 ECPE
Examination for the Certificate of Proficiency in English
CPE
Certificate of Proficiency in English
Γ2 C2 Mastery CELP
Certificate of English Language Proficiency
C2
Level 3
C1 ALCE
Advanced Level Certificate in English
CAE
Certificate in Advanced English
Γ1 C1 Expert   C1 Level 2
B2 ECCE
Examination for the Certificate of Competency in English
FCE
First Certificate in English
Β2 B2
Communicator
CELC
Certificate of English Language Competency
B2
Level 1
B1 BCCE
Basic Communication Certificate in English
PET
Preliminary English Test
Β1 B1
Achiever
  B1
Entry level
A2   KET
Key English Test
Α2 A2
Access
   
A1     Α1 A1
Preliminary
   

TOEIC (Educational Testing Service)

Το TOEIC Listening and Reading είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Όλοι οι υποψήφιοι παίρνουν πιστοποιητικό αντίστοιχο της βαθμολογίας τους.
Το πιστοποιητικό του TOEIC αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος.Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το ΤΟΕΙC σαν απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στα εξής επίπεδα: Preliminary Μέτρια γνώση (405-500), καλή γνώση (505-780) και πολύ καλή γνώση (785-900). Επίσης πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό χρησιμοποιούν το τεστ TOEIC για εισαγωγή σπουδαστών σε αγγλόφωνα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τους προγράμματα και για κατάταξη σε μαθήματα Αγγλικής που προσφέρουν. Επίσης, χρησιμοποιούν το τεστ για να αξιολογήσουν την πρόοδο των σπουδαστών τους και για να παρέχουν αξιόπιστη και διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής.

TOEFL iBT (Educational Testing Service)

Η εξέταση TOEFL iBT αξιολογεί την ικανότητά των υποψηφίων να χρησιμοποιούν και να καταλαβαίνουν την Αγγλική γλώσσα σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Επίσης, αξιολογεί σε ποιο βαθμό συνδυάζονται οι δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Περισσότερα από 8500 Πανεπιστήμια, Κολέγια, Ινστιτούτα και εκπαιδευτικοί Οργανισμοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το TOEFL iBT για την ένταξη φοιτητών σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα. Η πιστοποίηση TOEFL iBT ισχύει για δύο χρόνια. Μετά την πάροδο δύο ετών, ο υποψήφιος ίσως πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις εξετάσεις. Δεν υπάρχει επιτυχής (pass) ή ανεπιτυχής (fail) βαθμολογία στις εξετάσεις. Το κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης ή οι εκπρόσωποί του θέτουν τις δικές τους απαιτήσεις σχετικά με τη βαθμολογία.    

MET (Michigan)

Το Michigan English Test (MET) αποτελεί εξέταση για άτομα που επιθυμούν να αξιολογήσουν το επίπεδο γνώσης τους στην Αγγλική σε επίπεδα Α2-Γ1, σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα. Το MET μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ως απολυτήρια εξέταση μετά την ολοκλήρωση προγράμματος μαθημάτων Αγγλικής, ή για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως προαγωγή ή εύρεση εργασίας, οι οποίοι απαιτούν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής. Το MET απευθύνεται σε ενήλικες και εφήβους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άνω. Το MET είναι επίσημα αναγνωρισμένο (επίπεδα Β1, Β2 και Γ1) από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδα Α2-Γ1. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτών των επιπέδων.

MELAB (Michigan)

To Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) αξιολογεί τη γνώση της Αγγλικής ενήλικων, μη-φυσικών ομιλητών της Αγγλικής σε επίπεδα Β1-Γ1.Το MELAB είναι επίσημα αναγνωρισμένο (επίπεδα Β1, Β2 και Γ1) από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού). Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες από πολλούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς ως εναλλακτικό του TOEFL.

IELTS (British Council)

Πάνω από 9.000 οργανισμοί σε περισσότερες από 135 χώρες σε όλο τον κόσμο αποδέχονται το IELTS για σκοπούς εκπαίδευσης, εργασίας και μετανάστευσης. Οι εξετάσεις του IELTS είναι οι μοναδικές που γίνονται αποδεκτές για σκοπούς μετανάστευσης από όλες τις χώρες που απαιτούν σχετικές εξετάσεις. Το IELTS είναι πλέον ευρέως αποδεκτό και στην Ελλάδα. Πολλά από τα κορυφαία Ελληνικά
πανεπιστήμια, Ιδιωτικά κολλέγια και Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εργοδότες ιδιωτικού τομέα και κυβερνητικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένου του ΑΣΕΠ), αναγνωρίζουν την βαθμολογία του IELTS ως έναν αξιόπιστο και έγκυρο δείκτη ικανότητας επικοινωνίας στα αγγλικά.